Logo
 
 
Login | Print
 

Vedtægter for Tirsdagsdamerne Kalø Golf Club.

§ 1. Klubbens Navn

Klubbens navn er Tirsdagsdamerne, Kalø Golf Club.

§ 2. Klubbens formål

Klubbens formål er at styrke det sociale samvær for kvindelige medlemmer i Kalø Golf Club uanset handicap. Det er ikke hensigten at oparbejde nogen formue, kun at få årets indtægter og udgifter til at balancere.

§ 3. Kontingent

Prisen for medlemskabet fastsættes for et år ad gangen ved den ordinære generalforsamling. Dette beløb dækker præmier til alle matcher på hjemmebane.

§ 4. Matcher

Bestyrelsen udarbejder matchprogram og matchbestemmelser for hele sæsonen.

§ 5. Generalforsamling

 • Generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af november måned.
 • Bestyrelsen er på op til 5 medlemmer og vælges for 2 år ad gangen. 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige årstal og 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige årstal.
 • Bestyrelsen konstituerer sig selv med Formand, Næstformand og Kasserer.
 • Suppleanter og Revisor vælges for 1 år ad gangen.

 • På hver ordinær generalforsamling skal følgende punkter behandles:
 • 1. Valg af dirigent.
 • 2. Bestyrelsen beretning.
 • 3. Fremlæggelse af regnskab.
 • 4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
 • 5. Behandling af indkomne forslag – skal være modtaget senest 2 uger før Generalforsamling.
 • 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. (Her skal angives hvem der er på valg, og om der genopstilles)
 • 7. Valg af 2 suppleanter. (Her skal angives hvem der er på valg, og om der genopstilles)
 • 8. Valg af revisor. (Her skal angives hvem der er på valg, og om der genopstilles)
 • 9. Eventuelt.

 • Genvalg til bestyrelsen kan finde sted.
 • Den konstituerede Formanden tegner Tirsdagsdamerne over for KGCs bestyrelse.
 • Referat af det konstituerende bestyrelsesmøde skal fremsendes til medlemmerne senest 14 dage efter afholdt møde.

  § 6. Økonomi og regnskab

 • Regnskabsåret løber fra 1. november til 31. oktober.
 • Kasserer er ansvarlig for klubbens økonomi.

  § 7. Vedtægtsændring

  Ændringer i ovenstående vedtægter kan foretages på en generalforsamling med simpel stemmeflerhed.

  Vedtagelsespåtegning

  Ovenstående Vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 14. marts 2022.

 •  
   
   

  Kontakt: Se i menu under UDVALG